zápis-2023

Zápis detí do SMŠ Guliver prebieha počas celého mesiaca MÁJ 2023

 

Písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa môže zákonný zástupca podať počas celého mesiaca máj osobne v mieste sídla materskej školy, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mailovú adresu: guliver@tidly.sk, prostredníctom elektornického podania do elektronickej schránky materskej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je potrebné predložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní a spôsobilosti dieťaťa na pobyt v saune.

Tlačivá nájdete na stránke materskej školy v záložke – tlačivá na stiahnutie alebo vám ich poskytneme v materskej škole.

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2023.

Podmienky prijímania

 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami SMŠ Guliver.

Prednostne sa do MŠ prijímajú deti:
• pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dovŕšia 5 rokov veku do 31.08.2023),
• ktoré nedovŕšia do 31.08.2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2023/2024,
• prestupujúce zo Súkromných jaslí Guliver do Súkromnej materskej školy Guliver,
• ktorých súrodenec navštevuje/navštevoval Súkromné jasle Guliver, Súkromnú materskú školu Guliver, alebo Súkromnú základnú školu Guliver,
• zamestnancov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti GULIVER, n.o.

SMŠ Guliver svojím zameraním u detí podporuje a rozvíja:

 

• jazykové znalosti v štátnom, anglickom a ruskom jazyku,
• imunitný systém – saunovaním, osvojovaním plaveckých zručností, absolvovaním lyžiarskeho a korčuliarskeho výcviku, vyváženým doplnením a každodenným konzumovaním čertsvého ovocia a zeleniny a dodržiavaním pitného režimu,
• pozitívny vzťah k folklóru, ľudovým tradíciám a národnému povedomiu, v súlade so zvykoslovým kalendárneho roka,
• pohybové, kondičné, vytrvalostné a rýchlostné schopnosti vo vlastnej telocvični, na lezeckej stene a vonkajšom ihrisku,
• predčitateľskú gramotnosť, elementárnu znalosť knižných konvencií, naratívne schopnosti a slovnú zásobu vo vlastnej učebni a knižnici,
• kreativitu, fantáziu a vlastné sebavyjadrenie prostredníctvom zážitkovej formy v keramickej dielničke a vlastných muzikálových predstavení,
• všetky oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, so zameraním na individuálny prístup,
• edukačným pôsobením všetky stránky školskej spôsobilosti vo vyváženej miere,
• základné znalosti záchrany ľudského života, práv dieťaťa a finančnej gramotnosti na elementárnej úrovni.

Poplatky

 

Výška mesačného paušálneho poplatku, ktorý zahŕňa poplatky za poskytovanie služieb nad rámec vzdelávacích štandardov je 170,-€/dieťa + stravná jednotka 2,60 € na deň/dieťa + režijný poplatok 1,50 € na pracovný deň/dieťa.
Bližšie informácie Vám poskytne riaditeľka SMŠ Guliver
PaedDr. Anežka Slančíková 0911 638 349

Ostatné informácie

 

S účinnosťou od 01. januára 2022 riaditeľ každej materskej školy, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, rozhoduje podľa Správneho poriadku.

Podľa ust. § 144a školského zákona účinného od 01. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní (aj na žiadosti o prijatie dieťaťa), vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
– jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (uvedené je možné preukázať napr. neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
– jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (uvedené je možné preukázať napr. potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo
– vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (uvedené je možné preukázať napr. písomným vyhlásením – Príloha č. 1)

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy. (Príloha č. 2)

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

 

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

 

Ďakujeme Vám za dodržiavanie nariadených opatrení.

clanok-korona-kópia-2
AED-stránka-1a

NÁŠ ŠTANDARD

NAJLEPŠIA STAROSTLIVOSŤ O VAŠE DIEŤA

PROFESIONÁLNY TÍM

Zamestnávame profesionálnych učiteľov s praxou, prinášame individuálny prístup a vyrovnaný dialóg. Uprednostňujeme invenčný postoj k výchove detí, ale nezabúdame na tradície a dotyk s reálnym svetom.

PERFEKTNÁ POLOHA

Nachádzame sa v dotyku s najväčším
sídliskom v meste s výborným
dopravným napojením na naše vlastné parkovisko, napriek tomu sme ponorení v nedotknutej prírode s úžasnými výhľadmi do krajiny.

KVALITA PROSTREDIA

Vyučujeme v priestoroch s najvyšším
štandardom úpravy vnútorného prostredia. Prirodzenú mikroklímu zabezpečuje rekuperačné vetranie a podlahové vykurovanie ako aj povrchy pohlcujúce pachy a hluk.

VÝBORNÁ STRAVA

Deťom je podávaná pestrá a vyvážená strava pripravovaná v našej vlastnej kuchyni pracujúcej s výberovými potravinami.
Strava obsahuje veľa čerstvého ovocia, zeleniny, čerstvých šalátov so semienkami, celozrnné cestoviny, pochúťky z tvarohu a čerstvého ovocia.Žiadne sladkosti ani sladené nápoje.

VEĽA ŠPORTU

Rozvíjame športové nadanie detí vo vlastných zariadeniach materskej školy. Plávame v slanovodnom bazéne, cvičíme vo vlastnej telocvični, počas letných mesiacov cvičíme vo vonkajších krytých herniach na čerstvom vzduchu.

CUDZIE JAZYKY

Pravidelne hravou formou rozširujeme slovnú zásobu detí výukou za pomoci špecializovaného lektora v anglickom a ruskom jazyku. V prípade záujmu vieme poskytnúť aj výuku iných požadovaných cudzích jazykov.

AKTIVITY VONKU

Štýlové detské ihrisko s množstvom atrakcií, mäkkou dopadovou plochou, pieskoviskom a veľkou hojdačkou je vybudované podľa prísnych európskych štandardov. K dispozícii je vlastná záhradka pre pestovanie byliniek.

KAŽDÝ DEŇ JE INÝ

Pripravujeme množstvo pravidelných aktivít striedajúcich sa v rámci týždňa, podporujúc všestranný rozvoj detí. Organizujeme sezónne atraktívne výlety a kurzy mimo školy, ako aj spoločné tematické akcie v škole za účasti rodičov.

PRACUJEME NA SEBE

Snažíme sa udržiavať vysoký štandard výukového procesu, prístupu k ďeťom, ako aj samotných vnútorných priestorov materskej školy. Absolvujeme školenia a kurzy, aby sme mohli ponúknuť viac vo výuke a neustále prekvapovať Vaše deti.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

SMŠ Guliver

NÁŠ KALENDÁR

NEPREMEŠKAJTE PRIPRAVOVANÉ AKCIE!

17
Jún

LETNÁ GULIMPIÁDA

SZŠ Guliver
Sobotra
17.06.2023

Oheň letnej olympiády - našej tradičnej Gulimpiády, sa rozhorí, v priestoroch športovísk Súkromnej základnej školy Guliver, kde tento deň strávime spoločne s našimi rodičmi. V rámci dopoludnia plného športu a zaujímavých súťažných disciplín si zmerajú svoje športové schopnosti všetci naši Guliveráci v zmysle hesla „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, nevzdať sa, a zabaviť sa .“

ZISTI VIAC
16
Jún

MEDZINÁRODNÝ DEŇ PIKNIKOV

SMŠ Guliver
Piatok
16.06.2023

Piknik je príležitosťou na výlet s rodinou alebo priateľmi von do prírody, pre ktorý je typický sedenie na deke a jedenie zbaleného jedla. V rámci medzinárodného dňa piknikov si pripravíme piknikové posedenie s chutným občerstvením aj u nás v škôlke. Cieľom je oslava stolovania vonku a relaxácia v spoločnosti našich kamarátov.

15
Jún

ROZPRÁVKOVÝ ZÁMOK V BOJNICIACH

Bojnice
Štvrtok
15.06.2023

Odmenou za celoročnú usilovnú prácu Guliverákov, bude aj tento rok už tradičný výlet do rozprávkovej krajiny Bojnického zámku. Rozprávkové bytosti nás prevedú rozprávkami Kráľ času, P\šná princezná a žabí princ, kde vždy víťazí dobro nad zlom. Skúsenosti a zážitky budú zbierať potulní kamaráti i naši Guliveráci. Veľmi sa tešíme na nové zážitky...

14
Jún

ZÁCHRANÁRI A ČERVENÝ KRÍŽ

SMŠ Guliver
Streda
14.06.2023

Najdôležitejšou hodnotou je život! Záchrana života je tou najcennejšou pomocou, ktorú môžeme inému človeku poskytnúť. Aby sme toho však boli schopní, musíme sa to naučiť a profesionálni záchranári. O tom ako pri život ohrozujúcich situáciách postupovať nám prídu ukázať z červeného kríža. Naučia nás ako postupovať, keď treba záchranársku pomoc zavolať, poskytnúť, ale aj prijať.

8
Jún

DEŇ NAJLEPŠÍCH PRIATEĽOV

SMŠ Guliver
Piatok
08.06.2023

Priateľ. Jenoduché slovo s obrovským významom. Každý z nás má priateľov. Jeden viac, druhý možno menej. Ale každý si ich váži. Teda aspoň by mal. Priateľstvo slávi svoj sviatok 8. júna. My Guliveráci si tento sviatok pripomenieme popoludní tvorbou priateľských náramkov.

8
Jún

KONCOROČNÉ FOTENIE DETÍ

SMŠ Guliver
Piatok
08.06.2023

Ako každý rok, tak ani tento rok nebude inak. V mesiaci jú nás čaká koncoročné fotografovanie. Veríme, že pre Vás vytvorí krásne spomienkové fotografie do rodinného fotoalbumu, ktoré Vám budú pripomínať, ako Vaše dieťa v škôlke rástlo...

6
Jún

NÁVŠTEVA HASIČOV

SMŠ Guliver
Utorok
06.06.2023

Čo znamená číslo 150? To už naši Guliveráci dávno dobre vedia. Opäť k nám zavítajú naši kamaráti - hasiči a my si tak priblížime prácu hasičov po celom svete, ktorí zasvätili svoj život k ochrane bezpečnosti nás všetkých. Veď možno práve medzi nimi rastie budúci hasič. Na záver majú pre nás vždy pripravenú odmenu - celé parkovisko pred škôlkou premenia na penový kúpeľ.

1
Jún

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

SMŠ Guliver
Štvrtok
01.06.2023

Guliver sa na oslavu dňa detí poctivo pripravuje. Už príchod Guliverákov do škôlky bude výnimočný. Čaká nás dopoludnie plné zábavy a športovania a Guliver si pre nás dokonca pripravil aj veľké prekvapenie...

NAŠI UČITELIA

ZOZNÁMTE SA S NAMI!

UČITELIA

LEKTORI

AKTIVITY

KALENDÁR

NAŠA GULIGALÉRIA

POZRITE SA, ČO SME ROBILI A KDE SME BOLI!

Deň detí

Prezrieť galériu

Deň detí na štadióne

Prezrieť galériu

Veselé všeličo u Mrňúskov

Prezrieť galériu

Súťaž malých zdravotníkov

Prezrieť galériu

Deň matiek

Prezrieť galériu

Malkáči tvoria pre maminku

Prezrieť galériu

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk