TITLE

DESCRIPTION

plagát

Zápis detí do SMŠ Guliver prebieha počas celého mesiaca MÁJ 2024

Písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa môže zákonný zástupca podať počas celého mesiaca máj osobne v mieste sídla materskej školy, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom odoslaním podpísaného naskenovaného formulára na e-mailovú adresu: guliver@tidly.sk, prostredníctom elektornického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

 

Spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je potrebné predložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní a spôsobilosti dieťaťa na pobyt v saune.
Tlačivá nájdete na stránke materskej školy v záložke – tlačivá na stiahnutie alebo vám ich poskytneme v materskej škole.
Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2024.

Podmienky prijímania

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami SMŠ Guliver.

 

Prednostne sa do SMŠ Guliver prijímajú deti:

 • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (dovŕšia 5 rokov veku do 31.08.2024),
 • ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (dovŕšia 4 roky veku do 31.08.2024),
 • ktorých súrodenec navštevuje/navštevoval Súkromné jasle Guliver, SMŠ Guliver alebo SZŠ Guliver,
 • zamestnancov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti GULIVER, n.o.

SMŠ Guliver svojím zameraním u detí podporuje a rozvíja:

 • jazykové znalosti v štátnom, anglickom a ruskom jazyku,
 • imunitný systém – saunovaním, osvojovaním plaveckých zručností, absolvovaním lyžiarskeho a korčuliarskeho výcviku, vyváženým doplnením a každodenným konzumovaním čertsvého ovocia a zeleniny a dodržiavaním pitného režimu,
 • pozitívny vzťah k folklóru, ľudovým tradíciám a národnému povedomiu, v súlade so zvykoslovým kalendárneho roka,
 • pohybové, kondičné, vytrvalostné a rýchlostné schopnosti vo vlastnej telocvični, na lezeckej stene a vonkajšom ihrisku,
 • predčitateľskú gramotnosť, elementárnu znalosť knižných konvencií, naratívne schopnosti a slovnú zásobu vo vlastnej učebni a knižnici,
 • kreativitu, fantáziu a vlastné sebavyjadrenie prostredníctvom zážitkovej formy v keramickej dielničke a vlastných muzikálových predstavení,
 • všetky oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, so zameraním na individuálny prístup,
 • edukačným pôsobením všetky stránky školskej spôsobilosti vo vyváženej miere,
 • základné znalosti záchrany ľudského života, práv dieťaťa a finančnej gramotnosti na elementárnej úrovni.

Bližšie informácie Vám poskytne riaditeľka Sukromnej mterskej školy Guliver, PaedDr. Anežka Slančíková 0911 638 349

Ostatné informácie

S účinnosťou od 01. januára 2022 riaditeľ každej materskej školy, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, rozhoduje podľa Správneho poriadku.

 

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní (aj na žiadosti o prijatie dieťaťa), sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (uvedené je možné preukázať napr. neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (uvedené je možné preukázať napr. potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (uvedené je možné preukázať napr. písomným vyhlásením – Príloha č.1)

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy (Príloha č.2).

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

 

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

 

Ďakujeme Vám za dodržiavanie nariadených opatrení.

NÁŠ ŠTANDARD

NAJLEPŠIA STAROSTLIVOSŤ O VAŠE DIEŤA

PROFESIONÁLNY TÍM

Zamestnávame profesionálnych učiteľov s praxou, prinášame individuálny prístup a vyrovnaný dialóg. Uprednostňujeme invenčný postoj k výchove detí, ale nezabúdame na tradície a dotyk s reálnym svetom.

PERFEKTNÁ POLOHA

Nachádzame sa v dotyku s najväčším
sídliskom v meste s výborným
dopravným napojením na naše vlastné parkovisko, napriek tomu sme ponorení v nedotknutej prírode s úžasnými výhľadmi do krajiny.

KVALITA PROSTREDIA

Vyučujeme v priestoroch s najvyšším
štandardom úpravy vnútorného prostredia. Prirodzenú mikroklímu zabezpečuje rekuperačné vetranie a podlahové vykurovanie ako aj povrchy pohlcujúce pachy a hluk.

VÝBORNÁ STRAVA

Deťom je podávaná pestrá a vyvážená strava pripravovaná v našej vlastnej kuchyni pracujúcej s výberovými potravinami.
Strava obsahuje veľa čerstvého ovocia, zeleniny, čerstvých šalátov so semienkami, celozrnné cestoviny, pochúťky z tvarohu a čerstvého ovocia.Žiadne sladkosti ani sladené nápoje.

VEĽA ŠPORTU

Rozvíjame športové nadanie detí vo vlastných zariadeniach materskej školy. Plávame v bazéne, cvičíme vo vlastnej telocvični, počas letných mesiacov cvičíme vo vonkajších krytých herniach na čerstvom vzduchu.

CUDZIE JAZYKY

Pravidelne hravou formou rozširujeme slovnú zásobu detí výukou za pomoci špecializovaného lektora v anglickom a ruskom jazyku. V prípade záujmu vieme poskytnúť aj výuku iných požadovaných cudzích jazykov.

AKTIVITY VONKU

Štýlové detské ihrisko s množstvom atrakcií, mäkkou dopadovou plochou, pieskoviskom a veľkou hojdačkou je vybudované podľa prísnych európskych štandardov. K dispozícii je vlastná záhradka pre pestovanie byliniek.

KAŽDÝ DEŇ JE INÝ

Pripravujeme množstvo pravidelných aktivít striedajúcich sa v rámci týždňa, podporujúc všestranný rozvoj detí. Organizujeme sezónne atraktívne výlety a kurzy mimo školy, ako aj spoločné tematické akcie v škole za účasti rodičov.

PRACUJEME NA SEBE

Snažíme sa udržiavať vysoký štandard výukového procesu, prístupu k ďeťom, ako aj samotných vnútorných priestorov materskej školy. Absolvujeme školenia a kurzy, aby sme mohli ponúknuť viac vo výuke a neustále prekvapovať Vaše deti.

DEŇ MATIEK

Predškoláci, Veľkáči, Malkáči, Drobčekovia

NÁŠ KALENDÁR

NEPREMEŠKAJTE PRIPRAVOVANÉ AKCIE!

20
Máj

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MUZEÍ

Banská štiavnica
Pondelok
20.05.2024

Múzeá si týmto dňom pripomínajú svoje nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie pri ochrane súčasti kultúrneho dedičstva - hmotných dokladov, zbierkových predmetov - muzeálií, ktoré cieľavedome zhromažďujú a po odbornom i vedeckom zhodnotení prezentujú verejnosti. Pri príležitosti dňa múzeí, navštívia naše Guliverčatá najkrajšie múzeá v našom okolí. Všetci sa tešíme na náučnú prehliadku v našich krásnych múzeách...

28
Máj

KONCOROČNÉ FOTENIE DETÍ

EP a SMŠ Guliver
Utorok
28.05.2024

Ako každý rok, tak ani tento rok nebude inak. V mesiaci máj nás čaká koncoročné fotenie detí. Veríme, že pre Vás vytvorí krásne spomienkové fotografie do rodinného fotoalbumu, ktoré Vám budú pripomínať, ako Vaše dieťa v škôlke rástlo...

22
Máj

MAJÁLES

Materská škola Čistinka
Streda
22.05.2024

Predškoláci sa spolu s Guliverom vyberú prezentovať našu materskú školu vo folklórnom vystúpení do materskej školy Čistinka. Vystúpia s ľudovým pásmom SVADBA. Predstavia sa tam všetky materské školy z okresu Banskej Štiavnice. Držte našim Predškolákom palce.

20
Máj

SVETOVÝ DEŇ VČIEL

Banská Štiavnica
Pondelok a Štvrtok
20.05.2024

Každoročným pripomínaním Svetového dňa včiel môžeme zvýšiť povedomie o zásadnej úlohe, ktorú včely a ďalší opeľovači zohrávajú pri udržiavaní zdravia ľudí a planéty. My sme si ako symbol oslavy tohto dňa ku nám pozvali na besedu včelára, ktorý nám o včelách porozpráva mnoho zaujímavostí. V tento deň nás bude čakať plno vzdelávacích aktivít, ktoré nám priblížia prácu a dôležitosť včiel. Beseda so včelárom sa uskutoční 24.05.2024

16
Máj

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLIEKA

EP a SMŠ Guliver
Štvrtok
16.05.2024

16.05.2024 slávime Svetový deň mlieka v školách. Jeho cieľom je upozorniť na význam a pozitíva mliečneho programu a dôležitosť konzumácie mliečnych výrobkov deťmi. Podporovať zdravé stravovacie návyky detí a zvýšenie povedomia o dôležitosti správnej výživy. Naša škôlka sa premení na mliečnu továreň a spolu s Guliverom si pripomenieme medzinárodný deň mlieka. Guliver si pre nás pripravil plno aktivít, na ktoré sa tešíme.

15
Máj

DEŇ MATIEK

EP a SMŠ Guliver
Streda a Štvrtok
15.05.2024

Že ma ľúbiš, varíš, perieš, že to zvládaš každý deň. Za všetko Ti MAMKA milá, veľmi pekne ĎAKUJEM. Pri tejto vzácnej príležitosti si Guliveráci pre naše mamky pripravili prekvapenie. Príď sa presvedčiť v stredu 15.05.2024 na elokované pracovisko SMŠ Guliver kde ťa čakajú predškoláci a 16.05.2024 do SMŠ Guliver, kde ťa budú čakať Veľkáči, Malkáči a Drobčekovia o 15:30 hod. Veľmi sa na Vás tešíme.

15
Máj

LESNÍCKY DEŇ

Botanická záhrada
Streda
15.05.2024

Stredná odborná lesnícka škola v Banskej Štiavnici pri príležitosti Dňa zeme pripravila v Botanickej záhrade mnoho aktivít zameraných na rozvoj prírodovedného myslenia. Spoznáme lesné dreviny a rastliny, lesné zvieratá, či lesných škodcov, spoločne sa zahráme hry lesnej pedagogiky, porozprávame sa ako sa správať v lese a mnoho iného.

12
Máj

STAVIAME MY MÁJE

EP a SMŠ Guliver
Štvrtok
12.05.2024

Máj, máj, máj zelený, bude v našej škôlke sadený. Každý rok pomáhame Guliverovi postaviť máj aj u nás v škôlke. Krásnu vysokú brezu ozdobíme pestrofarebnými stužkami a za sprievodu tanca a spevu dievčatám postavia naši chlapci vysoký máj....

NAŠI UČITELIA

ZOZNÁMTE SA S NAMI!

UČITELIA

LEKTORI

AKTIVITY

KALENDÁR

NAŠA GULIGALÉRIA

POZRITE SA, ČO SME ROBILI A KDE SME BOLI!

Deň matiek

Prezrieť galériu

Pre mamku

Prezrieť galériu

Lesnícky deň v Botanike

Prezrieť galériu

Staviame my máje…

Prezrieť galériu

Gulirodina

Prezrieť galériu

Svetový veterinárny deň

Prezrieť galériu

adresa

Materská škola Guliver
Poľovnícka 3/B
969 01 Banská Štiavnica

telefónne číslo

(00) +421 911 638 349

e-mail

guliver@tidly.sk